8.3 Swadhinta kee Lrai main Punjab Ka Pehla Ubhar

Yeh Lekh 1930 main Jail se Likha giya tha .